Logo
 Hlavní
 O nás
 Vystoupení
 Fotogalerie
 Kontakt
 Odkazy
 O nás

   Soubor bulharských lidových tanců Pirin vznikl spontánně na podzim roku 2001, kdy se skupina mladých lidí se zájmem o znovuzrození bulharského folklóru v Česku rozhodla navázat na činnost dávno zaniklého bulharského souboru, který působil v Brně v 50. a 60. letech minulého století. Členy souboru jsou nejen Bulhaři a potomci smíšených manželství, ale i Češi a Slováci, kteří projevují živý zájem o bulharskou kulturu a folklór. Od jara 2002 pracuje taneční soubor formou občanského sdružení. Název dostal od jednoho z nejznámějších bulharských pohoří - Pirinu, o němž se věřilo, že je sídlem slovanského boha hromu Peruna.  
   Repertoár se skládá převažně z autentických lidových tanců, které jsou populární po celém území Bulharska. Lidové tance, takzvaná chora, jsou charakteristická svou dynamikou a nepravidelným rytmem.
   Taneční soubor Pirin se za krátkou dobu své existence prosadil na brněnské i celorepublikové scéně jako solidní soubor s výrazným tanečním projevem. Důkazem toho jsou četná vystoupení na kulturních akcích po celé České republice. Na pozvání místních bulharských spolků vystupoval soubor Pirin také v Budapešti a ve Vídni a prezentoval se i na mezinárodních festivalech v Česku, Polsku a na Slovensku.
     Dalšími cíli souboru je podpora a rozvoj bulharské kultury a identity a její propagace před českou společností, udržování česko-bulharských přátelských vztahů, kulturně osvětová a vzdělávací činnost zahrnující pořádání tanečních seminářů, folklórních vystoupení a oslav bulharských národních svátků, reklamní a publikační činnost.   

   Съставът за български народни танци Пирин възниква спонтанно през 2001 г., когато група млади хора с интерес към възраждането на българския фолклор в Чехия, решават да възродят българския състав, съществувал в Бърно през 50 и 60 години на отминалия век. Членове на състава са не само Българи и потомци на смесени бракове, но и Чехи и Словаци, които проявяват огромен интерес към българската култура и фолклор. От пролетта на 2002 танцовият състам съществува във формата на гражданско сдружение. Името си взима от една от най-известните български планини – Пирин, за която се вярвало, че е дом на славянския бог на гръмотевиците Перун.   
   Репертоарът на състава съдържа главно автентични народни танци, които са популярни из цяла България. Характерно за народните танци или така наречените хора са динамиката и неравномерният ритъм.   
   За своето кратко съществуване Пирин се налага на бърненската и национална сцена като солиден състав с живописни танцови прояви. Доказателство за това са многобройните изяви на културни събития в цяла Чехия. Съставът е танцувал и по покана на местни български сдружения в Будапеща и Виена, както и на международни фестивали в Чехия, Полша и Словакия.   
   По-нататъшните цели на състава са подпомагане и развитие на българската култура и идентичност и разпространението и сред чешката общественост, поддържане на българо-чешки приятелски взаимоотношения, културно-образователни дейности включващи танцови семинари, фолклорни изяви, празнуване на български народни празници, рекламни и публични дейности.